شهرک توریستی نمک آبرود

نمایش 1 - 2 از 2

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ
درخواست افزایش مدت اجاره زمین تجهیز کارگاهشرکت مهندسی و ساختمانی تراسازشرکت عمران مسکن شمال11/18/1402
تمدید پروانه ساختمانیمدیریت شهرک نمک آبرودمالک محترم- جناب آقای مهندس رامین میرزایی مقدم10/25/1402
موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ