فنی، اجرائی نظارت

نمایش 1 - 10 از 10

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ
بررسی نتایج آزمایش سلامت شمع های پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
پیش نیازهای ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکترودهای سیستم ارتینگ برق پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
ارائه گزارش آزمایش سلامت شمع ها(PIT)مدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس و شرکت ارژنگ ارگ مبنا12/15/1402
ارائه گزارش تست مقاومت الکترودهای زمینمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/10/1402
ارائه نقشه تغییر محل ستون ها و دیوار حائلمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/10/1402
ارائه تاییدیه TQ سنجاقی های چاله آسانسورمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/07/1402
ارائه تاییدیه در خصوص TQ سنجاقی های فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)10/24/1402
ارسال تاییدیه در خصوص TQ شمع های فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)10/13/1402
ارائه تاییدیه وصله میلگردهای فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)09/29/1402
موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ