درصد پیشرفت واقعی

wdt_ID درصد نوع
3 13 درصد پیشرفت واقعی
5 14 درصد پیشرفت برنامه ای پروژه
درصد نوع

درصد پیشرفت ریالی

wdt_ID درصد نوع
3 0 درصد پیشرفت واقعی
5 0 درصد پیشرفت برنامه ای پروژه
درصد نوع

درصد پیشرفت ترکیبی

wdt_ID درصد نوع
3 13 درصد پیشرفت واقعی
5 14 درصد پیشرفت برنامه ای پروژه
درصد نوع

scurve

wdt_ID تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی
48 هفته 1 13 14
تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی

scurve_cost

wdt_ID تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی
تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی

دلایل تأخیرات

wdt_ID تعداد نوع دسته بندی
1 0 مالی
2 0 تدارکات
3 0 مشکلات نقشه
4 0 مشکلات آب و هوا
5 0 ناظرین
6 0 تأخیر ناشی از قصور
7 0 سایر
تعداد نوع دسته بندی

لیست فعالیت هایی که تاخیر دارند

توضیحات wdt_ID نام فعالیت شروع برنامه ریزی شده پایان برنامه ریزی شده پیشرفت واقعی پیشرفت برنامه ای
توضیحات نام فعالیت شروع برنامه ریزی شده پایان برنامه ریزی شده پیشرفت واقعی پیشرفت برنامه ای

لیست فعالیت هایی که تعجیل دارند

wdt_ID نام فعالیت تاریخ شروع واقعی تاریخ شروع مبنا درصد پیشرفت
نام فعالیت تاریخ شروع واقعی تاریخ شروع مبنا درصد پیشرفت

scurve_cost

wdt_ID تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی
تاریخ به هفته درصد پیشرفت برنامه ریزی درصد پیشرفت واقعی

نسبت هزینه ها

wdt_ID درصد هزینه شرح
1 0 درصد نسبت هزینه مصالح به هزینه کل
3 0 درصد هزینه کارگران فصلی نسبت به کل
4 0 درصد هزینه اجاره یا خرید ماشین آلات به کل
7 0 درصد هزینه پیمانکاران جزء به هزینه کل
10 0 درصد هزینه خرید خدمات فنی و مهندسی به کل
درصد هزینه شرح

EVM

DATE wdt_ID PV (Planned Value) EV (Earned Value) AC (Actual Cost)
DATE PV (Planned Value) EV (Earned Value) AC (Actual Cost)

کنترل پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)

DATE wdt_ID CV ES CPI SPI
DATE CV ES CPI SPI