مالی اداری و انبار

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

نتایج آزمایشات

نمایش 1 - 3 از 3

موضوعتاریخ
آزمایش کشش میلگردها02/02/1403
ارائه گزارش آزمایش سلامت شمع ها(PIT)12/15/1402
اعلام نتایج کشش میلگرد10/17/1402
موضوعتاریخ

فنی، اجرائی نظارت

نمایش 1 - 10 از 10

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ
بررسی نتایج آزمایش سلامت شمع های پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
پیش نیازهای ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
بررسی نتایج آزمایش مقاومت الکترودهای سیستم ارتینگ برق پروژه لین تاورشرکت ارژن ارگ مبناکارفرمای پروژه، مدیریت پروژه، مجری پروژه(شرکت کران سازه چالوس)01/27/1403
ارائه گزارش آزمایش سلامت شمع ها(PIT)مدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس و شرکت ارژنگ ارگ مبنا12/15/1402
ارائه گزارش تست مقاومت الکترودهای زمینمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/10/1402
ارائه نقشه تغییر محل ستون ها و دیوار حائلمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/10/1402
ارائه تاییدیه TQ سنجاقی های چاله آسانسورمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)12/07/1402
ارائه تاییدیه در خصوص TQ سنجاقی های فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)10/24/1402
ارسال تاییدیه در خصوص TQ شمع های فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)10/13/1402
ارائه تاییدیه وصله میلگردهای فونداسیونمدیر پروژه لین تاور(آقای دکتر شریعت منش)شرکت کران سازه چالوس-(رونوشت به شرکت ارژنگ ارگ مبنا)09/29/1402
موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

پشتیبانی و تدارکات

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

امور پیمان و حقوقی

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

برنامه ریزی و کنترل پروژه

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

شهرک توریستی نمک آبرود

نمایش 1 - 2 از 2

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ
درخواست افزایش مدت اجاره زمین تجهیز کارگاهشرکت مهندسی و ساختمانی تراسازشرکت عمران مسکن شمال11/18/1402
تمدید پروانه ساختمانیمدیریت شهرک نمک آبرودمالک محترم- جناب آقای مهندس رامین میرزایی مقدم10/25/1402
موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

متفرقه

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

موضوع نامهفرستندهگیرندهتاریخ